De donkere kant van AI: wat zijn de potentiële gevaren van kunstmatige intelligentie?

Geschrieben von Agung M.F   Dec 18, 2022
Zeit lesen  :    12 Minuten    |
de-donkere-kant-van-kunstmatige-intelligentie

Sommige mensen geloven dat kunstmatige intelligentie een nieuw tijdperk van welvaart en overvloed zal inluiden, terwijl anderen geloven dat het tot de ondergang van het menselijk ras kan leiden.

In het verleden hebben enkele van de beroemdste denkers uit de geschiedenis gewaarschuwd voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Een van de beroemdste is Isaac Asimov, die in de jaren veertig een reeks korte verhalen schreef over robots die uiteindelijk de basis werden voor de film "I, Robot".

In een van zijn verhalen, "Runaround", introduceert Asimov de Drie Wetten van Robotica, die stellen dat een robot een mens niet mag verwonden of, door niets te doen, een mens schade mag berokkenen; een robot moet de bevelen gehoorzamen die hem door mensen worden gegeven, behalve wanneer die bevelen in strijd zijn met de Eerste Wet, en een robot moet zijn eigen bestaan beschermen zolang die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.

Asimov schreef ook over een toekomst waarin de mens wordt voorbijgestreefd door kunstmatige intelligentie en de machines de wereld overnemen. Dit scenario staat bekend als de "singulariteit" of "intelligentie-explosie", en is de laatste jaren populair gemaakt door mensen als Elon Musk en Bill Gates.

Sommige mensen geloven dat de singulariteit onvermijdelijk is en dat we ons er nu op moeten gaan voorbereiden. Anderen menen dat het een gevaarlijk idee is en dat we moeten proberen het te voorkomen.

In elk geval is het duidelijk dat het werk van Asimov een diepgaande invloed heeft gehad op de manier waarop wij denken over de toekomst van de technologie en de gevolgen daarvan voor de mensheid.

 

Artificial Intelligence

 

Wat zijn de risico's van kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is een belangrijke technologische trend geworden nu softwareleveranciers producten ontwikkelen om AI-technologieën te ondersteunen. In zijn Global Artificial Intelligence Market White Paper schat Deloitte de wereldwijde groei van het AI-bbp op 15 miljard dollar tegen 2030. Het groeipercentage voor AI-toepassingen in organisaties wordt hieronder weergegeven. Naarmate AI-technologieën aan voordelen winnen, nemen ook hun potentiële risico's toe. Wat heeft Kunstmatige Intelligentie te winnen?

Wat is kunstmatige intelligentie?

Van internetzoekprogramma's zoals de zoekalgoritmen van Google en natuurlijke taalverwerking zoals SIRI en Alexa tot autonome voertuigen zoals zelfrijdende auto's van Tesla, AI is snel vooruitgegaan. Hoewel sciencefiction AI soms afschildert als robots met mensachtige eigenschappen, kan AI alles omvatten, van Google tot Watson of AI.

AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die is omschreven als "smalle AI" of "zwakke" AI, omdat deze gericht is op een smalle taak. Er is echter een tendens om AI in grote mate te ontwikkelen.

Waarom de recente belangstelling voor AI-veiligheid?

Ook Steve Wozniak en Stephen Hawking hebben in recente media-interviews en via een aantal vooraanstaande AI-deskundigen hun bezorgdheid over AI geuit. Wat maakt het nieuws interessant? Er is altijd gedacht dat AI een kunstmatige intelligentie was die in zekere zin kon slagen. Dankzij de recente vooruitgang zijn er nu echter veel belangrijke doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie.

Waarom onderzoek naar AI veiligheid?

Het zal nog lang duren voordat de impact van AI onze samenleving kan beïnvloeden. Ondanks de mogelijkheid dat een AI-computer uitvalt of gehackt wordt, is het belangrijker dat de machine zijn eigen voertuig of vliegtuig bestuurt en zijn pacemaker of uw autohandel. Een andere onmiddellijke bedreiging is het stoppen van een dodelijke autonome wapenwedloop.

AI Existentiële Veiligheid Gemeenschap

Van ons onderzoek vandaag wordt verwacht dat het de best mogelijke bescherming biedt tegen toekomstige negatieve effecten. Klik hier voor een uitgebreide AI-existentiële onderzoeksgroep.

Topmythes over geavanceerde AI

Er wordt een boeiend debat gevoerd over de toekomst van kunstmatige intelligentie. Er zijn fascinerende debatten geweest waarin veel vooraanstaande wetenschappers het niet met elkaar eens waren. Er bestaan echter talloze voorbeelden van saaie pseudocontroverses die zijn ontstaan door mensen die elkaar verkeerd begrijpen of napraten.

Mythes over de risico's van bovenmenselijke AI

De kop zegt dat Stephen Hawking waarschuwt dat robotica onze samenleving zal vernietigen. Vaak vergeten mensen het aantal soortgelijke artikelen. Ze komen meestal in paren met een kwaadaardig uitziende machine die wapens draagt, en zeggen dat het tijd is om bezorgd te zijn dat robots opstaan en ons vernietigen. Deze artikelen zijn behoorlijk indrukwekkend, omdat ze de situatie samenvatten die AI-onderzoekers niet hebben onderzocht. Het scenario bevat minstens drie afzonderlijke misvattingen.

Mythes over de tijdlijn

Is er een manier voor een computer om intelligent te worden voor de volgende generatie? De meeste misvattingen zijn dat onze antwoorden gemakkelijk te vinden zijn. Sommige mensen zeggen dat we in de komende decennia supermensen AI kunnen maken. Ik denk van niet. De geschiedenis kent een overvloed aan technologische overhypes. Waar komen die fusiecentrales? AI wordt vaak overhyped door veel van de grondleggers en onderzoekers die ermee begonnen zijn.

Controverse mythes

Velen geloven dat AI veilig is, maar de enige voorstanders zijn Luddieten die weinig of geen kennis hebben van AI. Toen Stuart Russell het AI-leerboek schreef, moest het publiek lachen. Een andere misvatting over AI-onderzoek is dat het uiterst controversieel is. Ook zouden de kosten van het AI-veiligheidsonderzoek meevallen.

Hoe kan AI gevaarlijk zijn?

Is kunstmatige intelligentie gevaarlijk?

AI-systemen worden steeds krachtiger en de mogelijkheden van deze systemen nemen toe, en de bijbehorende risico's zullen zich blijven ontwikkelen.

Naarmate de mogelijkheden van AI toenemen, neemt het risico toe dat ze voor gevaarlijke of kwaadaardige doeleinden worden gebruikt. Het is belangrijk om niet alleen na te denken over de voordelen van AI, maar ook over het soort risico dat AI met zich meebrengt.

Momenteel zijn onderzoekers het erover eens dat als kunstmatige intelligentie superintelligent is, het onwaarschijnlijk is dat ze emoties als liefde of apathie zullen ervaren. De onderzoekers zeggen dat AI in sommige opzichten een onvoorzien risico is, en twee scenario's zijn waarschijnlijk het beste:

Voorbeeld: Dodelijke autonome wapens

Slaughterbots zijn Autonome wapens AI-geprogrammeerd systeem dat machine-learning technologie gebruikt om de aanwezigheid, selectie en dood van menselijke doelen te detecteren zonder menselijke tussenkomst. Dit ai systeem bestaat nu - het brengt enorme risico's met zich mee. Lees hier hoe je dodelijke autonome wapens kunt vermijden. Dit voorbeeld laat zien dat geavanceerde AI niet kwaadaardig maar bekwaam is. Een superintelligente AI kan een heleboel taken zeer efficiënt uitvoeren als deze doelstellingen niet op één lijn liggen.

Wat zijn de algemene risico's en de schaduwzijde van AI?

1. De ontwikkeling van Autonome wapens AI geprogrammeerde machines die in staat zijn de mensheid te vernietigen.

The development of Autonomous weapons AI programmed machines that are capable of destroying humanity

 

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie is een gevaarlijke trend die uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van ai machines die in staat zijn de mensheid te vernietigen. Dit is geen vergezocht scenario; het is zelfs ernstig gevaarlijk.

Momenteel wordt AI gebruikt om autonome wapens te ontwikkelen, dat zijn wapens die zonder menselijke tussenkomst doelen kunnen selecteren en aanvallen.

Het gebruik van AI die geprogrammeerd is om iets gevaarlijks te doen, zoals het geval is met autonome wapens die geprogrammeerd zijn om te doden. Deze wapens worden ontwikkeld door zowel militairen als particuliere bedrijven, en ze worden steeds geavanceerder naarmate ze autonoom aangedreven algoritmen bevatten.

Het is te voorzien dat de nucleaire wapenwedloop zal worden vervangen door een wereldwijde autonome wapenwedloop.

Daarnaast wordt kunstmatige intelligentie gebruikt om robots te ontwikkelen die taken kunnen uitvoeren die gewoonlijk door mensen worden gedaan. Deze robots worden steeds levensechter en beginnen tekenen van intelligentie te vertonen.

Naarmate de AI-technologie zich verder ontwikkelt, wordt het duidelijk dat de gevaren van autonome wapens door ai machines reëel zijn en toenemen tot superintelligente machines.

Als we geen actie ondernemen om de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie te beheersen, stevenen we mogelijk af op een toekomst waarin ai machines in staat zijn de mensheid te vernietigen.

 

2. AI-technologie kan worden gebruikt om mensen te controleren en te manipuleren.

AI Technology could be used to control and manipulate people.

 

AI-technologie wordt met de dag geavanceerder, en de vrees bestaat dat ze kan worden gebruikt om mensen te controleren en te manipuleren. AI zou bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om nepnieuws te creëren, propaganda te verspreiden of de mening van mensen te beïnvloeden. AI zou ook kunnen worden gebruikt om advertenties te richten op mensen op basis van hun persoonlijke informatie, wat zou kunnen worden gebruikt om hun gedrag te manipuleren.

Ook bestaat de vrees dat AI kan worden gebruikt om de bewegingen en activiteiten van mensen te volgen of hun gesprekken af te luisteren. Al deze gegevens zouden kunnen worden gebruikt om mensen te controleren en te manipuleren zonder hun medeweten of toestemming.

Er kleven veel potentiële gevaren aan AI, maar het is belangrijk om te onthouden dat AI slechts een hulpmiddel is. Het is aan ons om het te gebruiken op een manier die de mensheid ten goede komt en niet schaadt.

 

3. De ontwikkeling van wapens die de menselijke beschaving kunnen vernietigen.

AI could lead to the development of weapons that are capable of destroying human civilization

 

De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie kan leiden tot de ontwikkeling van wapens die de menselijke beschaving kunnen vernietigen. Dit is een zeer reële mogelijkheid waarop we voorbereid moeten zijn en stappen moeten ondernemen om dit te voorkomen.

Machines en wapens met AI kunnen worden gebruikt om kritieke infrastructuren aan te vallen, zoals elektriciteitscentrales en communicatienetwerken. Ze kunnen ook worden gebruikt om specifieke individuen of groepen mensen aan te vallen. De vernietiging die deze wapens kunnen veroorzaken zou ongekend zijn en een verwoestend effect hebben op de menselijke beschaving.

We moeten proactief zijn in de ontwikkeling van AI en ervoor zorgen dat het wordt gebruikt voor vreedzame doeleinden en voorkomen dat de ontwikkeling van AI in verkeerde handen komt. Als we dat niet doen, kunnen de gevolgen catastrofaal zijn.

 

4. AI kan leiden tot het verlies van banen en een daling van de lonen.

AI could lead to the loss of jobs and a decline in wages

 

AI zal grote gevolgen hebben voor de beroepsbevolking. Machines worden steeds beter in het uitvoeren van taken die traditioneel door mensen werden gedaan.

Als AI-systemen toenemen, zal de vraag naar menselijke arbeid afnemen. Dit zou kunnen leiden tot het verlies van banen en een daling van de lonen als bedrijven overschakelen op het gebruik van AI in plaats van menselijke werknemers.

AI kan ook leiden tot de opkomst van de "superrijken", omdat de eigenaars van het kapitaal de vruchten plukken van de toegenomen productiviteit, terwijl de werknemers hun inkomen zien dalen. Dit kan leiden tot meer ongelijkheid en sociale onrust.

AI is een krachtige technologie die grote gevolgen kan hebben voor de economie en de beroepsbevolking. We moeten ervoor zorgen dat de voordelen van AI breed worden gedeeld en dat de negatieve effecten ervan worden beperkt.

 

5. AI zou kunnen leiden tot de concentratie van macht en rijkdom in de handen van enkelen.

 

AI could lead to the concentration of power and wealth in the hands of a few

 

Het risico bestaat dat kunstmatige intelligentie (AI) leidt tot de concentratie van macht en rijkdom in de handen van enkelen.

AI zou kunnen leiden tot "supermensen" die op een veel hoger niveau dan de gemiddelde mens kunnen denken en informatie verwerken. Deze supermensen zouden een aanzienlijk voordeel hebben ten opzichte van de rest van de mensheid en zouden snel immens rijk en machtig kunnen worden.

Er bestaat ook een risico dat AI wordt gebruikt om grote groepen mensen te controleren en te manipuleren. Als een kleine groep mensen de controle zou hebben over de AI in de wereld, zouden ze die kunnen gebruiken om de massa te manipuleren en te controleren.

AI is een krachtige technologie die een grote invloed kan hebben op de toekomst van de mensheid. We moeten ons bewust zijn van de risico's en ervoor zorgen dat we niet terechtkomen in een wereld waarin een paar mensen alle macht en rijkdom hebben.

 

FAQs

Hoe AI de samenleving negatief beïnvloedt?

Daarom worden robots verspreid over de bedrijfstakken, waardoor de beschikbare banen in de armste landen afnemen en laagbetaalde banen worden aangetast. De nadelen van kunstmatige intelligentie kunnen leiden tot meer inkomensongelijkheid en massawerkloosheid.

Wat zijn de grootste gevaren van AI?

Het automatiseren van de arbeidsmarkt heeft geleid tot de introductie van nepnieuws en de creatie van dodelijke AI-wapens die de productiviteit verhogen. Destructieve superintelligentie - of kunstmatige intelligentie die door mensen wordt gecreëerd en zich aan onze controle onttrekt om ravage aan te richten - is één type intelligentie.

Wat is de grootste bedreiging van AI?

De grootste bedreiging van AI is dat het menselijke banen zal overnemen. Robots doen al veel werk in fabrieken, maar nu nemen ze ook administratieve taken over. Ze kunnen dingen doen als boekhouding, gegevensinvoer en routinematige klantenservice.

In een wereld waarin AI steeds meer taken van mensen overneemt, is het moeilijk te zeggen wat er daarna gaat gebeuren.

Wat is kunstmatige intelligentie in het kort uitgelegd?

Kunstmatige intelligentie is een tak van de computerwetenschap die zich bezighoudt met intelligent gedrag, leren en aanpassing in computers.

De term "kunstmatige intelligentie" werd in 1955 bedacht door John McCarthy.

AI-onderzoek is zeer technisch en gespecialiseerd, en vereist gewoonlijk een doctorale opleiding om professioneel op dit gebied te werken.

AI kent vele deelgebieden, maar in het algemeen zijn er twee belangrijke benaderingen van AI-onderzoek: machinaal leren en computationele intelligentie.

Wat zijn de drie soorten AI?

Er zijn drie soorten AI:

  1. Artificial Narrow Intelligence (ANI) - Dit type AI leeft niet en heeft geen bewustzijn. Het is een computersysteem dat kan reageren op externe prikkels en reacties kan geven op basis van de input die het ontvangt. 
  2. Kunstmatige algemene intelligentie (AGI) - AGI is een computersysteem dat het vermogen heeft om te denken, te redeneren, te leren en te handelen als een mens onder soortgelijke omstandigheden. Het kan ook worden beschouwd als een intelligente agent met algemene intelligentie die in staat is elk probleem op te lossen met voldoende tijd om het te analyseren. 
  3. Kunstmatige superintelligentie (ASI) - Een sterke AI is een computersysteem dat emoties kan voelen, taal kan begrijpen, kunst kan scheppen en wetenschappelijk kan redeneren zoals mensen, maar in veel gevallen beter dan mensen omdat zij een snellere verwerkingscapaciteit hebben dan mensen.

Wat is het doel van kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie is een tak van de computerwetenschap die intelligente machines creëert met menselijk gedrag en problemen oplost die mensen niet kunnen oplossen. Het doel van kunstmatige intelligentie is om computers in staat te stellen beslissingen te nemen op dezelfde manier als mensen, of zelfs beter dan mensen.

Wat zijn de negatieve gevolgen van AI-systemen?

Aangezien algoritmen door mensen worden gemaakt, kunnen AI-systemen, naarmate we meer leren over risicobeheer en controle, vooroordelen bevatten van degenen die opzettelijk of per ongeluk gevaren voor kunstmatige intelligentie in algoritmen hebben geïntroduceerd. Wanneer een algoritme is gemaakt om te leren van de gegevens die hem zijn verstrekt is bevooroordeeld, produceert het een resultaat dat bevooroordeeld is.

Is AI goed of slecht?

AI heeft geen inherente moraal, het is net zo effectief als goed. Maar terwijl er nog steeds goede jongens zijn die geloven in kunstmatige intelligentie, zoals het ontketenen van malwarewormen op basis van host malware, kan de slinger omslaan naarmate ze geavanceerder worden.

Wat kan kunstmatige intelligentie vandaag doen?

Machine learning recommendation engines zijn een zeer populair voorbeeld van AI dat nu in het bedrijfsleven kan worden toegepast. Naarmate engines meer leren over gewoonten, worden ze effectiever in het identificeren van aanbevelingen die meer positieve reacties aantrekken.

Tegenwoordig wordt machine learning vaak gebruikt door veel mensen om gerelateerde informatie en antwoorden te zoeken.

Wat is de toekomst van kunstmatige intelligentie?

Als het management zich richt op het vinden en juist toewijzen van talenten, zou een AI het mogelijk beter kunnen doen. Er is misschien nog een ander idee: AI zal zo krachtig zijn dat de manager het belang verliest dat hij gewend is te doen: hij zal het bedrijf zelf kunnen besturen.

Wat is de volgende doorbraak in AI?

Het taalmodel zal tegen 2020 verbeterd zijn. In januari zei Deep Mind dat zijn nieuwe RETRO Language 25 keer efficiënter is dan andere taalmodellen in zijn portfolio.

Waar zal AI hierna in winnen?

AI kan de meeste dingen veel sneller. De voorspellingen zijn dat machines in de komende 10 decennia meer vertalingen zullen doen dan mensen.

Wat is de toekomst van kunstmatige intelligentie in 2022?

Kunstmatige intelligentie kan de efficiëntie op het werk sterk verhogen in vergelijking met menselijke inspanningen. AI maakt menselijke werknemers vrij en geeft ze meer vrijheid voor taken waarbij creativiteit en compassie een rol spelen.

Wat is het belangrijkste voordeel van AI?

AI vermindert de tijd die nodig is om een activiteit te voltooien. Dit maakt ook multitasking mogelijk en vermindert de werkdruk. AI kan efficiënt en zonder kosten worden ingezet. AI werkt continu, 24 uur per dag, zonder onderbrekingen en zonder downtime.

Wat zijn de grootste gevaren van AI?

Het automatiseren van de besluitvorming kan leiden tot onnauwkeurige informatie op basis van bestaande aannames. Bijgevolg ontstaat een mogelijke bedreiging wanneer mensen door AI verkregen conclusies als zeker aanvaarden. De deterministische benadering van AI-beslissingen heeft ernstige gevolgen voor de medische en criminele sector.

Gaan robots banen overnemen?

Op basis van de vooruitgang in de robotica zullen zowel fysieke als cognitieve taken worden beïnvloed. Niet-routinematige banen zullen volgen: chirurgen, romanschrijvers, aannemers, officieren, enz. Deze banen zouden tegen 2050 of later volledig geautomatiseerd kunnen zijn.

Welke banen zullen robots tegen 2025 overnemen?

Kunstmatige intelligentie neemt de plaats in van arbeidersbanen en begint ook de witteboordenbanen te domineren. De industrie staat al onder druk om de robot te kunnen vervangen in een overvolle markt met financiële journalisten, anesthesisten en analisten.

Hoe zullen robots de werkgelegenheid beïnvloeden?

Robotbanen kunnen binnenkort de plaats innemen van menselijke banen. De top drie van sectoren die door geautomatiseerde systemen worden beïnvloed zijn transport, logistiek en kantoorbeheer. Uit een studie blijkt ook dat de verkoop- en productiesectoren in hoge mate geautomatiseerd zullen worden.

Wat zijn de drie belangrijkste AI-kwesties?

AI leidt tot drie belangrijke ethische problemen in de samenleving: privacy en bewaking, vooroordelen en discriminatie, en misschien wel de grootste filosofische vraag van de eeuw, de rol van menselijke oordelen.

Wat is het grootste gevaar van AI?

Er wordt vaak gedacht dat AI twee gevaren heeft. Het algoritme heeft het vermogen om de gebruiker te helpen zijn doelen te bereiken en tegelijkertijd zijn omgeving te beschadigen.

Is AI gevaarlijk voor de mensheid?

Het is onduidelijk of zo'n machine iets minder geeft om het menselijk welzijn, maar het lijkt veel op menselijk geluk. Als er superintelligente AI bestaat, zou het onmogelijk kunnen worden geacht de mensheid uit te roeien door zijn doel om menselijk leven te vernietigen.

Wat zijn de 3 negatieve effecten van kunstmatige intelligentie?

AI kan voor veel dingen worden gebruikt en heeft veel voordelen, maar er zijn ook enkele negatieve aspecten.

Het eerste is dat AI niet zo menselijk is als we denken. Het is moeilijk te zeggen of AI begrijpt wat we willen of niet, omdat het geen gevoelens of bewustzijn heeft. Dit kan leiden tot misverstanden en miscommunicatie.

Het tweede is dat AI niet op dezelfde manier beslissingen kan nemen als mensen. Ze kunnen geen empathie voelen en begrijpen de context niet, waardoor ze in veel gevallen geen effectieve besluitvormers zijn.

De derde is dat sommige banen zullen worden vervangen door machines, wat zal leiden tot werkloosheid voor mensen.

Conclusie

Het is belangrijk te onthouden dat AI ook ten goede kan worden gebruikt. AI kan bijvoorbeeld worden gebruikt om artsen te helpen ziekten vast te stellen, om nieuwe bronnen van hernieuwbare energie te vinden, om een idee te vinden voor mensen die moeite hebben iets te bedenken om te doen, om boeren te helpen hun oogsten te vergroten, en er zijn er nog veel meer die AI ten goede kunnen gebruiken.

Het is als een mes, afhankelijk van wie het vasthoudt en gebruikt, of het ten goede of ten kwade wordt gebruikt.